altDňa 11.6.2011 sa slávila sviatosť birmovania v našej farnosti 42 kandidátom. Sviatosť birmovania v rámci svätej omše im udelil Generálny vikár Žilinského biskupa, Mons. Ladislav Stromček. Pretože k sviatosti birmovania pristupovala malá skupina kandidátov, v kostole bol dostatok miesta na sedenie aj pre širokú rodinu (rodičia, krstní rodičia, súrodenci, starí rodičia), ba dokonca pre všetkých farníkov, ktorí mali záujem zúčastniť sa tejto významnej liturgie.

V úvode svätej omše privítala Generálneho vikára predstaviteľka rodičov birmovancov, pani Mária Hrušková:

Excelencia, najdôstojnejší otec Generálny vikár, srdečne vás vítame v našej farnosti Nová Bystrica. Veľmi sa tešíme, že ste prišli medzi nás, aby ste udelili našim synom a dcéram sviatosť birmovania. Veríme, že aj vďaka tejto sviatosti sa z nich stnú lepší kresťania. Prosím, pobirmujte ich!

Úryvky zo Svätého písma, ktoré hovoria o zostúpení Ducha Svätého na Ježišových učeníkov, prečítali Dobroslava Dolinajcová a Martin Petrek

 

Po čítaniu z Evanjelia predstavil birmovancov biskupskému vikárovi náš pán farár Stanislav Capiak:

Najdôstojnejší otec Generálny vikár! Predstavujem vám 42 kandidátov na prijatie sviatosti birmovania. Sú to chlapci a dievčatá z deviatej triedy a dodatočne štyria dospelí, ktorí ešte túto sviatosť neprijali. Bezprostredná príprava trvala jeden rok. Spočívala na jednej strane v bežnej katolíckej zbožnosti, teda v každodennej modlitbe, v častej sv. spovedi a sv. prijímaní a samozrejmej účasti na nedeľnej eucharistii. Na druhej strane kandidáti absolvovali dodatočne tieto dôležité prvky prípravy:

- účasť na mládežníckych sv. omšiach raz za mesiac v piatok

- zložené skúšky z určených otázok (Učila ich a skúšala pani katechétka Dobroslava Dolinajcová, za čo jej veľmi pekne ďakujem)

- Krížová cesta každý piatok v Pôstnom období 2011 a účasť na obradoch Veľkonočného trojdnia

- Včera všetci pristúpili ku sviatosti zmierenia.

Ctihodný otče! Svätá matka Cirkev vás prosí skrze mňa o udelenie sviatosti birmovania týmto mladým. Vydávam svedectvo o tom, že sú títo kandidáti pripravení. Kiež by o chvíľu prijali dary Ducha Svätého úprimne, bez pretvárky. Kiež by sa ich katolícky život uberal správnym smerom aj vďaka tejto vzácnej posvätnej „injekcií", ktorú dostane ich duša.

Po birmovaní nasledovali spoločné prosby, ktoré predniesli predstavitelia mladých: Ivana Panáková, Alexandra Šmehýlová, Anna Sýkorová, Jakub Škorvaga, Júlia Metejčíková:

1. Prosme za Svätého otca Benedikta XVI., ktorého Ježiš ustanovil za najvyššieho pastiera Cirkvi, aby podporovaný katolíkmi celého sveta slúžil Kristovmu stádu v pokoji a pravde.

2. Prosme za nášho biskupa Tomáša a za jeho pomocníkov- kňazov, aby zjednotení vo viere, úcte a láske viedli Boží ľud k spáse.

3. Prosme za nás všetkých, ktorí sme dnes prijali sviatosť birmovania, aby sme boli schopní a ochotní svoju vieru odvážne šíriť, brániť ju a podľa nej aj žiť.


4. Prosme za všetkých katolíkov, aby sa zúčastňovali na nedeľných svätých omšiach s presvedčením, že sa takto stretávajú s Ježišom, ktorý ich miluje a spolu s Ním sa obetujú Bohu Otcovi.


5. Prosme za našu novobystrickú farnosť, aby nás všetkých spájala pravá viera a odpúšťajúca láska.

Komentáre k obetným darom počas udeľovania sviatosti birmovania


1. Hostie- Daniela Varšavová a Simona Kačeriaková:

Prijmi od nás, Pane, tento chlieb- plod zeme a práce ľudských rúk. Prinášame Ti ho, aby si ho premenil na svoje Telo, ktoré je pokrmom našich duší na ceste do neba.

2. Víno a voda- Kristína Chovancová a Richard Kašuba:

Prijmi od nás, Pane, toto víno- plod viniča a práce ľudských rúk. Pri tejto svätej omši ho zázračne premeníš na svoju Krv, ktorá sa vyliala na kríži za odpustenie našich hriechov.

3. Obálka s podpismi Krížovej cesty- Milan Podmanický a Darina Čierňavová

Pane Ježišu, prinášame Ti ako obetný dar svoju účasť na Krížových cestách

každý piatok v Pôstnom období a na slávení Veľkonočného trojdnia. Tento dar vyjadruje našu prosbu, aby sme v spojení s Tebou vedeli znášať životné ťažkosti a kríže a tak dosiahli slávne zmŕtvychvstanie.

4. Obálka s milodarom na misie- Adrián Biznár a Mária Varšavová

Obetujeme ti, Pane, aj finančný dar pre hladujúcich v misijných krajinách. Je to naša „omrvinka chleba" z toho, čo sme si sami odriekli. Nech je tento dar vyjadrením našej lásky k chudobnejším, ako sme my.


Generálnemu vikárovi poďakoval na konci sv. omše náš pán farár: Najdôstojnejší otec generálny vikár! Chcem Vám vysloviť srdečné poďakovanie za udelenie sviatosti birmovania mojim mladým farníkom. Pán Boh Vám zaplať! Požehnajte ich, aby sa po birmovke nestratili Ježišovej Cirkvi, ale naopak- s ešte väčšou horlivosťou, ako doteraz, pracovali na svojej spáse.

V mene všetkých, ktorí prijali sviatosť birmovania, poďakovala birmujúcemu Katarína Plešivková za asistencie Tomáša Hrušku a Daniela Halvoníka:

Excelencia, najdôstojnejší otec Generálny vikár! Chceme vám v mene nás všetkých, ktorí sme prijali sviatosť birmovania, srdečne poďakovať za to, že ste nám sprostredkovali silu Ducha Svätého. Budeme ju veľmi potrebovať počas celého nášho života: pri voľbe životného stavu a povolania, v manželskom stave, a možno niektorí z nás aj v rehoľnom a kňazskom. Budeme veľmi potrebovať moc Ducha Svätého, aby sme boli odvážni pri odovzdávaní viery iným, najmä v rodine a na pracovisku. Bez Ducha Svätého by sme nedokázali svoju vieru ani vyznávať, ani brániť, ani podľa nej žiť. Ešte raz hovorím za všetkých: ďakujeme- Pán Boh Vám zaplať! A na záver prosíme: odovzdajte náš pozdrav a uistenie o našej modlitbe otcovi biskupovi Tomášovi. Pochválený buď, Ježiš Kristus!

Dobroslava Dolinajcová

katechétka

altDňa 11.6.2011 sa slávila sviatosť birmovania v našej farnosti 42 kandidátom. Sviatosť birmovania v rámci svätej omše im udelil Generálny vikár Žilinského biskupa, Mons. Ladislav Stromček. Pretože k sviatosti birmovania pristupovala malá skupina kandidátov, v kostole bol dostatok miesta na sedenie aj pre širokú rodinu (rodičia, krstní rodičia, súrodenci, starí rodičia), ba dokonca pre všetkých farníkov, ktorí mali záujem zúčastniť sa tejto významnej liturgie.

V úvode svätej omše privítala Generálneho vikára predstaviteľka rodičov birmovancov, pani Mária Hrušková:

Excelencia, najdôstojnejší otec Generálny vikár, srdečne vás vítame v našej farnosti Nová Bystrica. Veľmi sa tešíme, že ste prišli medzi nás, aby ste udelili našim synom a dcéram sviatosť birmovania. Veríme, že aj vďaka tejto sviatosti sa z nich stnú lepší kresťania. Prosím, pobirmujte ich!

Úryvky zo Svätého písma, ktoré hovoria o zostúpení Ducha Svätého na Ježišových učeníkov, prečítali Dobroslava Dolinajcová a Martin Petrek

 

Po čítaniu z Evanjelia predstavil birmovancov biskupskému vikárovi náš pán farár Stanislav Capiak:

Najdôstojnejší otec Generálny vikár! Predstavujem vám 42 kandidátov na prijatie sviatosti birmovania. Sú to chlapci a dievčatá z deviatej triedy a dodatočne štyria dospelí, ktorí ešte túto sviatosť neprijali. Bezprostredná príprava trvala jeden rok. Spočívala na jednej strane v bežnej katolíckej zbožnosti, teda v každodennej modlitbe, v častej sv. spovedi a sv. prijímaní a samozrejmej účasti na nedeľnej eucharistii. Na druhej strane kandidáti absolvovali dodatočne tieto dôležité prvky prípravy:

- účasť na mládežníckych sv. omšiach raz za mesiac v piatok

- zložené skúšky z určených otázok (Učila ich a skúšala pani katechétka Dobroslava Dolinajcová, za čo jej veľmi pekne ďakujem)

- Krížová cesta každý piatok v Pôstnom období 2011 a účasť na obradoch Veľkonočného trojdnia

- Včera všetci pristúpili ku sviatosti zmierenia.

Ctihodný otče! Svätá matka Cirkev vás prosí skrze mňa o udelenie sviatosti birmovania týmto mladým. Vydávam svedectvo o tom, že sú títo kandidáti pripravení. Kiež by o chvíľu prijali dary Ducha Svätého úprimne, bez pretvárky. Kiež by sa ich katolícky život uberal správnym smerom aj vďaka tejto vzácnej posvätnej „injekcií", ktorú dostane ich duša.

Po birmovaní nasledovali spoločné prosby, ktoré predniesli predstavitelia mladých: Ivana Panáková, Alexandra Šmehýlová, Anna Sýkorová, Jakub Škorvaga, Júlia Metejčíková:

1. Prosme za Svätého otca Benedikta XVI., ktorého Ježiš ustanovil za najvyššieho pastiera Cirkvi, aby podporovaný katolíkmi celého sveta slúžil Kristovmu stádu v pokoji a pravde.

2. Prosme za nášho biskupa Tomáša a za jeho pomocníkov- kňazov, aby zjednotení vo viere, úcte a láske viedli Boží ľud k spáse.

3. Prosme za nás všetkých, ktorí sme dnes prijali sviatosť birmovania, aby sme boli schopní a ochotní svoju vieru odvážne šíriť, brániť ju a podľa nej aj žiť.


4. Prosme za všetkých katolíkov, aby sa zúčastňovali na nedeľných svätých omšiach s presvedčením, že sa takto stretávajú s Ježišom, ktorý ich miluje a spolu s Ním sa obetujú Bohu Otcovi.


5. Prosme za našu novobystrickú farnosť, aby nás všetkých spájala pravá viera a odpúšťajúca láska.

Komentáre k obetným darom počas udeľovania sviatosti birmovania


1. Hostie- Daniela Varšavová a Simona Kačeriaková:

Prijmi od nás, Pane, tento chlieb- plod zeme a práce ľudských rúk. Prinášame Ti ho, aby si ho premenil na svoje Telo, ktoré je pokrmom našich duší na ceste do neba.

2. Víno a voda- Kristína Chovancová a Richard Kašuba:

Prijmi od nás, Pane, toto víno- plod viniča a práce ľudských rúk. Pri tejto svätej omši ho zázračne premeníš na svoju Krv, ktorá sa vyliala na kríži za odpustenie našich hriechov.

3. Obálka s podpismi Krížovej cesty- Milan Podmanický a Darina Čierňavová

Pane Ježišu, prinášame Ti ako obetný dar svoju účasť na Krížových cestách

každý piatok v Pôstnom období a na slávení Veľkonočného trojdnia. Tento dar vyjadruje našu prosbu, aby sme v spojení s Tebou vedeli znášať životné ťažkosti a kríže a tak dosiahli slávne zmŕtvychvstanie.

4. Obálka s milodarom na misie- Adrián Biznár a Mária Varšavová

Obetujeme ti, Pane, aj finančný dar pre hladujúcich v misijných krajinách. Je to naša „omrvinka chleba" z toho, čo sme si sami odriekli. Nech je tento dar vyjadrením našej lásky k chudobnejším, ako sme my.


Generálnemu vikárovi poďakoval na konci sv. omše náš pán farár: Najdôstojnejší otec generálny vikár! Chcem Vám vysloviť srdečné poďakovanie za udelenie sviatosti birmovania mojim mladým farníkom. Pán Boh Vám zaplať! Požehnajte ich, aby sa po birmovke nestratili Ježišovej Cirkvi, ale naopak- s ešte väčšou horlivosťou, ako doteraz, pracovali na svojej spáse.

V mene všetkých, ktorí prijali sviatosť birmovania, poďakovala birmujúcemu Katarína Plešivková za asistencie Tomáša Hrušku a Daniela Halvoníka:

Excelencia, najdôstojnejší otec Generálny vikár! Chceme vám v mene nás všetkých, ktorí sme prijali sviatosť birmovania, srdečne poďakovať za to, že ste nám sprostredkovali silu Ducha Svätého. Budeme ju veľmi potrebovať počas celého nášho života: pri voľbe životného stavu a povolania, v manželskom stave, a možno niektorí z nás aj v rehoľnom a kňazskom. Budeme veľmi potrebovať moc Ducha Svätého, aby sme boli odvážni pri odovzdávaní viery iným, najmä v rodine a na pracovisku. Bez Ducha Svätého by sme nedokázali svoju vieru ani vyznávať, ani brániť, ani podľa nej žiť. Ešte raz hovorím za všetkých: ďakujeme- Pán Boh Vám zaplať! A na záver prosíme: odovzdajte náš pozdrav a uistenie o našej modlitbe otcovi biskupovi Tomášovi. Pochválený buď, Ježiš Kristus!

Dobroslava Dolinajcová

katechétka